Reklamace


Reklamační řád je v plném rozsahu k dispozici v provozovnách prodávajícího (viz obchodní podmínky). Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, tj Cykloservis Jiří Kučera, Poděbradská 25, Písková Lhota 290 01 30, IČO: 40804089. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy vak minimálně v délce 6 měsíců. Na zboží vyrobené po 1. lednu 2003 se vztahuje záruka 24 měsíců s výjimkou zboží vyrobeného před lednem 2003 a zboží spotřební povahy, u takového zboží je mono stanovit záruku kratší ne 24 měsíců ale vždy minimálně 6 měsíců.

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. V případě, že je dodáno přepravní službou, tak přímo před jejich pracovníkem. Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě kontaktujte naše reklamační oddělení. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, e vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Reklamujete-li výrobek s vlastním servisem (viz záruční list výrobku), je VŽDY nejrychlejším způsobem zaslání vadného výrobku přímo do servisu. V ostatních případech vadné zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury na adresu naší prodejny.

Pro uplatnění reklamace je potřeba: doložit doklad o nákupu zboží, záruční list reklamovaného výrobku, vyhovující obal pokud možno originální - prosíme nelepte na krabice žádné samolepky ani na ně nic nepište) a přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje).

Záruční list může být v některých případech (hlavně, pokud je zabalen v originálním balení s výrobkem) odeslán nepotvrzený. Máte možnost jej buďto zaslat poštou na naši adresu k potvrzení nebo tak učinit v případě, že nastane důvod k reklamaci. Záruka je platná a účinná od data na dokladu o nákupu. Někteří výrobci záruční listy nevydávají a operují pouze s dokladem o nákupu. Proto zasíláme s každým výrobkem i písemnou informaci, která odráží vždy aktuální situaci. V případě, že nastane důvod k reklamaci a nejste si správným postupem jisti, raději vdy konzultujte optimální kroky s našim reklamačním oddělením.