Poskytnutí záruky


Záruka je poskytována na vady, které má předmět prodeje v okamžiku převzetí kupujícím.

Záruka na jednotlivé díly

Rám a vidlice
Záruka se vztahuje na materiál, jeho spoje a prorezavění. Zásadně ji nelze uplatnit na poškození způsobené havárií nebo neodbornou opravou. Je bezpodmínečně nutné, aby rám byl v originálním laku. Výrobce nemůže nést odpovědnost za výrobní postupy jiných firem (pískování, vypalování nového laku atd.)

Odpružené vidlice a zadní pružící jednotky
Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady, které existují v okamžiku převzetí. Kriteriem pro přijetí reklamace prasklé odpružené vidlice je neporušenost geometrie vnitřních a vnějších nohou. Nelze uplatňovat závady typu vzniku vůle, jestliže je ve vidlici nečistota a voda, která způsobuje poškození, dále pak ohyb sloupku vidlice nebo poškození korunky vlivem nehody a přetížení.
U zadní pružící jednotky nelze uznat závady, při kterých je poškozena geometrie jednotky (havárie či přetížení při nevhodném nastavení) a unikání vzduchu či oleje způsobeného vniknutím nečistot a vody pod těsnění, rýhy na kluzných částech a koroze.

Řízení
Záruka je na materiálové vady, neuznává se deformace sloupků vidlice při nadměrném dotažení představce nebo deformace představce po vysunutí nad značku maximálního vysunutí. Provoz jízdního kola vyžaduje kontrolu a vymezování vůle hlavového složení - vytlučené, zkorodované nebo znečištěné ložiskové dráhy nelze reklamovat.

Středové složení
Do záruky spadají vady materiálu a jeho tepelné zpracování. Běžné seřizování vůle není předmětem garančních oprav. Rovněž není možné uznat zdeformované nebo vytržené závity dílů a poškozený čtyř- hran klik. Vydřené ložiskové dráhy a zkorodované díly nejsou předmětem garance. Kontrolujte a včas reagujte na případná uvolnění.

Středové složení
Do záruky spadají vady materiálu a jeho tepelné zpracování. Běžné seřizování vůle není předmětem garančních oprav. Rovněž není možné uznat zdeformované nebo vytržené závity dílů a poškozený čtyř- hran klik. Vydřené ložiskové dráhy a zkorodované díly nejsou předmětem garance. Kontrolujte a včas reagujte na případná uvolnění.

Pedály
Záruka se vztahuje na prokazatelnou vadu materiálu. Opotřebení provozem, uvolněním či prasknutí spojů rámečku nebo ohyb čepu způsobené nárazem nejsou důvodem k uznání reklamace. Hlučnost pedálu a seřizování vůle není předmětem garance, ale pozáručního servisu. Pozor na uvolňování pohybliv ých částí nášlapných pedálů, kontrolujte jejich správné dotažení. Na ztrátu uvolněných částí se nevztahuje záruka.

Kola
Do běžné záruky spadají vady materiálu (prasklý ráfek, náboj, pastorek, osa) včetně vad povrchové úpravy. Kritériem pro přijetí záruky na provozní vůli a hlučnost chodu pastorku je jeho funkčnost. Vydřené ložiskové dráhy, vniknutí nečistot do volnoběžného tělesa a ložisek náboje a zkorodované díly nejsou předmětem garance.

Brzdy, řazení, měnič, přesmykač
Do záruky spadají vady materiálu. Na seřízení se záruka nevztahuje. Skladováním, manipulací a jízdou se nastavení může změnit a jeho dolaďování patří k běžné údržbě. řazení, zejména páčkami přesmykače, vyžaduje cit. Na případné stržení mechanismu nemůže být uplatněna garance.

Sedlo, sedlovka
Uznává se vada materiálu, posuzuje se z hlediska plnění funkce. Rýhy způsobené posuvem sedlovky v sedlové trubce nelze reklamovat. Reklamace na sedlovku se neuznává, byla-li vysunuta nad značku maximálního vysunutí. Nelze uplatnit záruku na ohyb sedlovky vlivem nehody nebo přetížení po doskoku, ohyb saní sedla, roztržení potahu sedla apod.
Poznámka: Datum výroby sedla nesmí být starší 3 let (viz spodní strana sedla).

Řetěz
Předmětem záruky je materiálová vada, přetržení článku. Na opotřebení provozem se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na přetržení řetězu vlivem necitlivého řazení (rozpojení na čepu), deformace vzniklé provozem (přetočení), provozní opotřebení (vytažení) a při zanedbání údržby (koroze, zadření vlivem nečistoty apod.).

Odrazky, kryt převodníku, kryt paprsků
Ulomené nebo rozbité díly nejsou předmětem záruky.

Kotoučové brzdy
Záruka se vztahuje na výrobní nebo materiálovou vadu. Nelze uplatňovat záruku na poškození způsobená nehodou, zanedbáním údržby nebo neodbornou opravou. Vždy používejte brzdovou kapalinu stejného výrobce, který vyráběl brzdy namontované na Vašem kole. Jen tak bude zaručena bezvadná funkce Vašich brzd. Brzdové kapaliny se liší svými vlastnostmi natolik, že může dojít k vážnému poškození celého brzdového mechanismu.

Záruky

Prodávající (dále jen "firma") Cyklo-sport poskytuje prvnímu majiteli jízdního kola na zakoupený výrobek tyto záruky:

Limitované záruky:
Záruky na rámy a komponenty se nevztahují na závady vzniklé vinou uživatele, nedodržením pokynů v návodu, opotřebením, používáním k účelům k nímž rám a komponenty nejsou určeny (vrcholové závodění, extrémní skoky a ostatní nestandardní použití). Výrobce a distributor nenese žádnou zodpovědnost nebo závazek za zranění vzniklé při používání jízdních kol a jejich komponentů.
Každý je osobně zodpovědný za škodu nebo poškození způsobené nezodpovědným používáním jízdního kola a jeho komponentů.

Pozor! Vždy před a po každé jízdě pečlivě zkontrolujte rám jízdního kola a všechny jeho komponenty.

Dovozce potvrzuje, že jízdní kolo uvedeného typu a výrobního čísla, odpovídá státním normám a technickým předpisům. Jízdní kolo je určeno výhradně pro sportovní účely. Není určeno k provozu na pozemních komunikacích, pakliže bude takto používáno, musí být dovybaveno podle obecně závazmých právních předpisů. Kolo není určeno k tomu, aby je děti do 14 let používaly na hraní! V době trvání garance firma odstraní na svůj náklad závady, které se na kole vyskytly a jejichž příčinou je vada materiálu, jeho zpracování či nesprávná montáž. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nesprávným používáním, záměnou dílů, havárií, přetěžováním, nedostatkem péče o kolo, nesprávnou údržbou a neodbornou opravou.

Povinné dovybavení kola na pozemních komunikacích
Viz. zákon 56/2001 Sb. a vyhláška Ministerstva dopravy číslo 301/2001 Sl. a jejich novelizace pojednávající o způsobilosti jízdních kol k provozu na pozemních komunikacích.

Reklamace
Reklamace mají vždy charakter odstranitelné vady, která se řeší výměnou součástí nebo odborným seřízením. Opravou je zajištěno, že zákazník může výrobek řádně užívat. Neodstranitelnou závadou není běžné seřízení, dotažení uvolněných dílů apod.

Podmínky záruky


Nárok na uplatnění záruky zaniká
Závady vzniklé běžným opotřebováním nebo nadměrným opotřebením způsobeným zanedbáním kontroly a údržby nemohou být předmětem reklamace.

Upozornění: Je třeba důrazně doporučit provedení první prohlídky a seřízení v servisu firmy po ujetí 100 km nebo do 1 měsíce po převzetí kola Author. Tato prohlídka může odhalit vady a napomůže kvalitnímu seřízení komponentů po tomto počátečním provozu.

zdroj: www.author.cz